Zarządzenie Nr 41/07 

 
 

  Zarządzenie Nr 41/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 sierpnia 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Policzko"


Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski    -Przewodniczący

2. Artur Koski                 -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk      -Sekretarz

4. Anna Kuder               -członek

5. Dawid Piątek             -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Policzko"

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia >>

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-04 09:05:09
Czas publikacji: 2007-09-04 09:05:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak