ZARZĄDZENIE nr 43/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 22.08.2007r.N... 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 43/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 22.08.2007r.


Na podstawie art. 36 a ust. 1,2 i 8 w związku z pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm) oraz art. 30 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm).

§1

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu

p o w i e r z a m

Pani Henryce Cieciurze

Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu na okres od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2012 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przedborza, w tym przekazanie odpisu niniejszego Zarządzenia stanowiącego akt powierzenia funkcji dyrektora Pani Henryce Cieciurze.

§3

Zasady wynagrodzenia, w tym wysokość dodatku funkcyjnego oraz wysokości zniżki w realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktyczno - wychowawczych regulują odrębne przepisy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007r.

 

Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-04 10:39:31
Czas publikacji: 2007-09-04 10:39:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak