Zarządzenie Nr 46/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 46/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Termomodemizacja Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuję się Komisję w składzie:

Waleria Krawczyk - Przewodniczący Komisji

Dawid Piątek - Członek Komisji

Jagoda Auguścik - Członek Komisji

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania „Termomodemizacja Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 31-08-2007 r. o godz. 900.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 864
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-04 12:40:50
Czas publikacji: 2007-09-04 12:40:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak