PROTOKÓŁz VIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzuodbytej w dniu 5 kwie... 

 
 

 PROTOKÓŁ

z VIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 5 kwietnia 2007 roku

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady VIII sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 1300.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

  • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił pan Burmistrz

Ad. 5.

  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami:

- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – przedstawił przewodniczący Komisji Radny Mąkosa Jan

- Komisji Rewizyjnej – Przedstawił przewodniczący Michał Kieruzal

Ad. 6

Złożenie ślubowania przez radnego. Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

zaś nowo wybrany radny słowem „ślubuję” potwierdził złożenie ślubowania.

Aktem tym nowo wybrany radny stał się pełnoprawnym radnym.

Ad. 7.

  • Informacja w sprawie aneksów na zmianę użytkowania budynku internatu – sprawę przedstawił Burmistrz Miasta – Miłosz Naczyński

Ad. 8.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przystąpił do podejmowania uchwał:

- w sprawie wyboru kandydata i jego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy – odczytał Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (15 głosów za).

Uchwała Nr VIII/44/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego – odczytał Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (15 głosów za).

Uchwała Nr VIII/45/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 9 

  • Pan Radny Wojciech Magdziarz poruszył:

- sprawę naprawy ul Cegielnianej

- sprawę RTG w SPZOZ 

  • an Radny Stanisław Cieciura poruszył sprawę ujęcia wody na terenie miasta i gminy Przedbórz

  • Głos zabrał mieszkaniec Gminy Przedbórz Pan Zbigniew Pluta w sprawie:

- uchwały XXVI/187/05/ z dnia 22.04.2005 roku „Program Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007 – 2013”

W dniu 10.04.2007 r. Pan Pluta dostarczył swoją wypowiedź na piśmie.

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył VIII sesję Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-16 11:46:29
Czas publikacji: 2007-07-16 11:46:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak