Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z IX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 roku 

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady IX sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 1300 .

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami –przedstawił pan Burmistrz

Ad. 5.

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami:

- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich – przedstawił przewodniczący Komisji Radny Mąkosa Jan

- Komisji Rewizyjnej – Przedstawił przewodniczący Michał Kieruzal

Ad. 6.

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2006 rok – wyjaśnień dokonała Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta Przedborza.

Ad. 7. 

 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2006 – opinię odczytał Pan Przewodniczący Rady Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 8.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przystąpił do podejmowania uchwał:

- w sprawie wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2006

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/46/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/47/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie zmian w budżecie

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/48/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych przedłożonych przez Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/49/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Sekretarza Miasta Przedborza,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/50/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Skarbnika Miasta Przedborza

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/51/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Przedbórz a Miastem i Gminą Chęciny

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/52/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/04/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/53/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/05/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/54/07 została przekazana do realizacji

Ad. 9.

 • Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przystąpił do podejmowania uchwał intencyjnych:

- w sprawie przejęcia dróg powiatowych na rzecz Gminy

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/55/07 została przekazana do realizacji

- w sprawie przejęcia bursy szkolnej

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/56/07 została przekazana do realizacji

Ad. 10.

 • Zaopiniowanie projektu uchwały:

- w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz – Pan Przewodniczący poinformował, że podejmowanie tej uchwały zostaje przeniesione na późniejszy termin, ponieważ jest brak opinii Sanepidu.

Rada zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 11.

 • Zapoznanie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego o odebraniu przyznanych środków na rewitalizację Miasta Przedborza.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz – Miłosz Naczyński

Ad. 12.

 • Głos zabrał mieszkaniec Gminy Przedbórz Pan Zbigniew Pluta w sprawie uchwały XXVI/187/05

Pan Pluta dostarczył swoją wypowiedź na piśmie.

 • Pan Mariusz Plesiński zabrał głos w sprawie górnych stawek wywozu śmieci

 • Pan Radny Jan Mąkosa poruszył sprawę :

- Pana Purcelewskiego – Pan Burmistrz odpowiedział, że o rekompensatę może ubiegać się tylko komitet,

- doprojektowania ul. Turystycznej – Pan Burmistrz poinformował, że będzie ta ulica robiona wraz z zagospodarowaniem zalewu,

- problem psów na u. Częstochowskiej

 • Pan Radny Tomasz Łopaciński poruszył sprawę:

- remontu drogi na Starej Wsi oraz na Zagaciu

 • Pan Krzysztof Borciuch podziękował Władzom za oświetlenie na drodze na Wymysłowie oraz poruszył sprawę śmieci na Gminie

 • Pani Radna Zofia Będkowska poruszyła sprawę remontu drogi Józefów – Faliszew

 • Pan Radny Trzeciak poruszył sprawę kanalizacji przy ul. Poprzecznej

 • Sołtys Faliszewa poruszył sprawę mostu na rzece oraz dróg niszczonych przez ciężkie samochody,

Ad. 13.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył IX sesję Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 940
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-17 08:54:39
Czas publikacji: 2007-07-17 08:54:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak