Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2007 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z X sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 16 maja 2007 roku

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady X sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 1300 .

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

  • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił pan Burmistrz

Ad. 5.

  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami przedstawiła przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich – Pani Zofia Będkowska

Ad. 6.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przystąpił do podejmowania uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2006 – odczytał Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr X/57/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie nadania Statutu Muzeum Ludowego w Przedborzu – odczytał Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr X/58/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz – odczytał Przewodniczący Rady

Głos zabrała Pani Ewa Piekarska oraz Pan Kałuża – autor Studium

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr X/59/07 została przekazana do realizacji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Panu Magdziarzowi Wojciechowi:

- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – odczytał Wiceprzewodniczący Pan Magdziarz Wojciech

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr X/60/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz– odczytał Wiceprzewodniczący Pan Magdziarz Wojciech

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr X/61/07 została przekazana do realizacji.

- o zamiarze utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu:

- akt założycielski – załącznik 1,

- statut Zespołu – załącznik 2

– odczytał Wiceprzewodniczący Pan Magdziarz Wojciech

Wynik głosowania stanowił akceptację Rady

(12 głosów za – 2 wstrzymane)

Uchwała Nr X/62/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Przedbórz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu– odczytał Wiceprzewodniczący Pan Magdziarz Wojciech

Wynik głosowania stanowił akceptację Rady

(8 głosów za, 5 wstrzymanych)

Uchwała Nr X/63/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przedbórz – odczytał Wiceprzewodniczący Pan Magdziarz Wojciech

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr X/64/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 7.

  • głos zabrał Pan Pluta – Mieszkaniec Gminy, który poruszył sprawę uchwały XXVI/187/05 z dnia 22.04.2005 roku - „Program Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007 – 2013”

Pan Przewodniczący poinformował, że sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył X sesję Rady Miejskiej w dniu 16 maja 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-17 09:21:24
Czas publikacji: 2007-07-17 09:21:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak