Zarządzenie Nr 33/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 33/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr, 170 poz. 1218, Nr 249, poz. 1832),§ 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki w/g załącznika Nr 1

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody  17 237 004,29

• wydatki  17 882 129,29

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik >>

 

Liczba odwiedzin : 1398
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-17 14:41:38
Czas publikacji: 2007-07-17 14:41:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak