Zarządzenie Nr 34/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 34/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 lipca 2007 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) §2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) zarządza co następuje:


§1.1. Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:

             a) Organ prowadzący:

przewodniczący: Naczyński Miłosz

członkowie:

Karbownik Wojciech

Barabasz Katarzyna

b) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Łęgosz Urszula

Banasik Jolanta

Komolibus Iwona

c) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

Domagała Wiesław

Strojkowska Grażyna

d) Przedstawiciele Rady Rodziców

Sujka Jerzy

Czaińska Agnieszka

e) Przedstawiciel ZNP

Marian Jedliński


§ 2.1. Komisja, o której mowa w §1 przeprowadzi dnia 31.07.2007r. o godz. 11.00 Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu.


2. Po zakończeniu konkursu oraz przekazaniu Burmistrzowi Miasta Przedborza dokumentacji postępowania konkursowego komisja ulega rozwiązaniu.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przedborza.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 942
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-17 14:56:48
Czas publikacji: 2007-07-17 14:56:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak