Zarządzenie Nr 48/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 48/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania polegającego na wykonaniu: „Robót ziemnych oraz ułożeniu kostki brukowej na chodniku, podjeździe do zsypu oraz drodze obsługującej ruch przy nowobudowanej hali sportowej"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuję się Komisję w składzie:

Wojciech Karbownik - Przewodniczący Komisji

Damian Szmigielski - Członek Komisji

Łukasz Margielewski - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru - Pan Eugeniusz Mądry

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania polegającego na wykonaniu:

„Robót ziemnych oraz ułożeniu kostki brukowej na chodniku, podjeździe do zsypu oraz drodze obsługującej ruch przy nowobudowanej hali sportowej"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 31-08-2007 r. o godz. 800.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 881
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-04 13:09:05
Czas publikacji: 2007-09-04 13:09:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak