Zarządzenie Nr 49/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 49/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 5 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319. Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr, 170 poz. 1218. Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 88 poz. 587),§ 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.366 ,00

w/g załącznika Nr 1

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 32.366,00

w/g załącznika Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody 17.385.286,29

• wydatki 18.030.411,29

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-24 09:59:50
Czas publikacji: 2007-09-24 09:59:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak