Zarządzenie Nr 50/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 10 września... 

 
 

 Zarządzenie Nr 50/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie nadania regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. z 2007r. Nr 55, poz. 361) zarządzam, co następuje:

§1. Nadaje się Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2 . Ocenie podlegają wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Przedborzu z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

§3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników podlegających ocenie oraz oceniających do zapoznania się z Regulaminem i do przestrzegania zasad, które wprowadza.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

Liczba odwiedzin : 860
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-24 10:03:03
Czas publikacji: 2007-09-24 10:03:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak