Znak: ZPG 7331/44/07                                Przedbórz dnia 02.... 

 
 

Znak: ZPG 7331/44/07                                Przedbórz dnia 02.08.2007r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / Pouczenie:

z a w i a d a m i a m, że z dniem 02.08. 2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy ciepłociągu z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu / dz nr 12/3 obr. nr 7 / do budynku Przedszkola Samorządowego w Przedborzu / dz nr:85, 86, 87, 89 obr. nr 71.

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

 

Liczba odwiedzin : 971
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-02 14:01:43
Czas publikacji: 2007-08-02 14:01:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak