ZARZĄDZENIE NR 51/2007BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZAz dnia 17 września... 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 51/2007

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 17 września 2007r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny z jednoczesną sprzedażą działki nr 410/1 w Nosalewicach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 1 ust. 4 w związku z ust. 1 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz.243/ zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeznacza się do sprzedaży budynek mieszkalny stanowiący jeden lokal mieszkalny położony we wsi Nosalewice Nr 40 z jednoczesną sprzedażą budynków gospodarczych i działki nr 410/1 o powierzchni 700m2 położonej w Nosalewicach, na której usytuowane są przedmiotowe budynki / mieszkalny i gospodarcze/.

2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o której mowa w pkt 1 w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego.

3. Gmina Przedbórz jest właścicielem nieruchomości o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszego Zarządzenia na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego z dnia 12. 06. 1997r. NrG.III.7224-4/291/97.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 907
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-24 10:14:50
Czas publikacji: 2007-09-24 10:14:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak