Sesja XIV z dnia 14 sierpnia 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XIV/81/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 sierpnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U.
z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007r. Nr 88 poz. 587),

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetowe

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17 278 814,29

wydatki 17 923 939,29

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym

na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1.Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

1.1 Rozdział 01095- pozostała działalność – zwiększa się plan nakładów na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie (Stodolniana, Gaj-Policzko, Grobla) wykazane w pozycji Nr 1 o kwotę 6.000,00, jednocześnie wprowadza się kontynuację zadania na rok 2008
w wysokości 150.000,00.

2.Dział 600 – Transport i łączność

2.1 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne dokonuje się zmian
w następujących pozycjach:

 • zmniejsza się nakłady z poz. Nr 1 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Mostowa w Przedborzu”, nakłady przewidziane na 2008 r. w wysokości 100 000,00, i przenosi się do utworzonej pozycji Nr 3 w dziale 630 rozdział 63003 pod nazwą „Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej”,

 • zwiększa się nakłady na zadaniu w pozycji nr 2 pod nazwą
  „ Modernizacja dróg we wsiach: Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa o kwotę 44.000,00

 • w pozycji nr 5 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2008-2009 pod nazwą „ Przebudowa drogi Stara Wieś” w wysokości 1.000.000,00.

3.Dział 630 – Turystyka

  1. Rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wprowadza się następujące zmiany:

 • w pozycji Nr 1 na zadaniu pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza” wykazane do realizacji w latach 2008-2010 zmienia się wysokość nakładów z kwoty 600.000,00 na kwotę 900.000,00,

 • wprowadza się zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu” do realizacji w roku 2008 w wysokości 350.000,00,

 • wprowadza się zadanie wykazane w pozycji Nr 3 pod nazwą „Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej” przewidziane do realizacji w roku 2008 w wysokości 500.000,00,

 • wprowadza się zadanie wykazane w pozycji Nr 4 pod nazwą „Rewitalizacja miasta – etap II : Rynek wraz z otoczeniem (historyczne centrum miasta)przewidziane do realizacji w latach 2009-2010
  w wysokości 2 000.000,00,

 • wprowadza się zadanie wykazane w pozycji Nr 5 pod nazwą „Budowa szlaków rowerowych wraz z elementami małej architektury” przewidziane do realizacji w roku 2009 w wysokości 56 365,00.

4.Dział 750 – Administracja Samorządowa

4.1. Rozdział 75023- Urzędy gmin – dokonuje się zmiany w pozycji nr 1 na zadaniu „ Zakup pieca Co do kotłowni Urzędu Miejskiego w Przedborzu” poprzez zmniejszenie nakładów w roku 2008 w wysokości 50.000,00

5.Dział 801- Oświata i wychowanie

5.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe-

 • dokonuje się zmiany w pozycji Nr 2 na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” polegającej na:

zmniejszeniu nakładów w kwocie 1.500,00 w roku 2007, a zwiększeniu w latach 2008—2010 z kwoty 3 500.000,00 na kwotę 7.000.000,00,

 • zwiększa się nakłady w pozycji Nr 3 na zadaniu pod nazwą „Termomodernizacja SP w Górach Mokrych” w kwocie 1.500,00,

 • wprowadza się zadanie inwestycyjne wykazane w pozycji Nr 5 pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Górach Mokrych” przewidziane do realizacji w roku 2009 w wysokości 200.000,00.

6.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

6.1. Rozdział 90095- pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

 • w pozycji Nr 1 na zadaniu pod nazwą „Kanalizacja miasta (aglomeracji) i oczyszczalnia ścieków” zmniejsza się nakłady
  w wysokości 100 000,00,

 • wprowadza się zadanie pod nazwą „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz – etap I „ do realizacji w latach:

- rok 2007 w wysokości 50.000,00,

- lata 2008-2009 w wysokości 2 000 000,00,

 • wprowadza się zadanie pod nazwą „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz – etap II do realizacji w latach 2009-2013 w kwocie 8 000.000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

 

Liczba odwiedzin : 902
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-25 13:39:33
Czas publikacji: 2007-09-25 13:39:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak