Sesja XV z dnia 17 września 2007r. 

 
 

 UCHWAŁA NR XV / 82/ 07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XIII/78/07 z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 133, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zmiany: z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje;


§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XIII/78/07 z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 3 pkt 2. w ten sposób, iż nadaje się mu nowe brzmienie o treści: „2) w zakresie nieczystości ciekłych: odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak jest takiej sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego albo do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych. Odprowadzanie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego jest dopuszczalne wyłącznie na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej.”

2) uchyla się § 3 pkt 3 lit. g);

3) zmienia się § 3 pkt 4 lit. a) nadając mu nowe brzmienie o treści: ,,a) uprzątniecie błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości w szczególności: podwórzy, przejść, bram. z zastrzeżeniem lit. b);”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 Uchwała Nr XV/83/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 17 września 2007r.


w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXIX/279/06 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zmienia się w Dziale IV § 11, który po zmianie otrzymuje brzmienie :

IV. Dodatek funkcyjny

§ 11. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny na zasadach określonych w poniższej tabeli.
 

Lp.

Stanowisko lub funkcja

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego

w zł od – do


od do

1.

Dyrektor szkoły podstawowej:

do 6 oddziałów


od 7 do 16 oddziałów


powyżej 16 oddziałów200


250


400


500


500


800

2.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjanego

400

1000

3.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego

200

600

4.

Kierownik Filii

200

300

5.

Dyrektor Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych

250

700

6.

Dyrektor Przedszkola

250

500

7.

Wychowawca klasy (oddziału):

do 20 uczniów w klasie(oddziale)

powyżej 20 uczniów w klasie (oddziale)

W kwocie:


30 zł.

40 zł.

8.

Doradca metodyczny

150

280

9.

Opiekun stażu za każdego nauczyciela

w kwocie 75 zł.

10.

Kierownik świetlicy

75

150

11.

Kierownik hali gimnastyczno-sportowej

300

600

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007r.


 Uchwała Nr XV/84/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 17 września 2007 roku


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w zakresie wykraczającym poza podstawę programową rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572; zmiany z 2003 r. Dz. U. Nr 137 poz.1304, z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 624, Dz. U. Nr 109 poz.1161, Dz. U. Nr 273, poz.2703, Dz. U. Nr 281, poz.2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz.141, Dz. U. Nr 94 poz.788, Dz. U. Nr 122, poz.1020, Dz. U. Nr 131, poz.1091, Dz. U. Nr 167 poz.1400, Dz. U. Nr 249 poz.2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1043, Dz. U. Nr 208 poz. 1532, Dz. U. Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273, Dz. U. Nr 80 poz. 542, Dz. U. 115 poz. 791, Dz. U. Nr 120 poz. 818) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Samorządowe Przedszkole w Przedborzu w zakresie podstawy programowej rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za świadczenie Samorządowego Przedszkola w Przedborzu wykraczające poza podstawę programową rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1 zł ( słownie: jeden złotych) za godzinę i 2 zł ( słownie: dwa złote ) za 3 godziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 Uchwała Nr XV / 85 / 07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:

  1. Grzegorz Trzeciak - przewodniczący

  2. Katarzyna Barabasz - członek

  3. Krzysztof Zawisza - członek

§ 2. Przedmiotem działania Zespołu będzie wypracowanie opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników i przedstawienie jej Radzie Miejskiej w Przedborzu w terminie do dnia 17 września 2007 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XV/86/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 17 września 2007r


w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 1-2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miasta ustala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu przyjętego Uchwałą Nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r, poprzez dodanie § 11 w następującym brzmieniu:

" § 11. Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 5) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, w celu realizacji priorytetów zawartych w lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006-2010 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/245/06 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2006r. tworzy się ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu AB."

§ 2. Ośrodek wsparcia wymieniony w § 2 rozpoczyna swoją działalność od dnia 1 grudnia 2007r. i działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

§ 3. Zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju określone są w statucie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik


Uchwała Nr XV/87 /07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 17 wrzesień 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007r. Nr 88 poz. 587), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 154 547,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 154 547,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17 539 833,29

wydatki 18 184 958,29

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany

w pozycji Nr 1 na zadaniu pod nazwą „ Rozbudowa wodociągów w mieście
i gminie (Stodolniana, Gaj-Policzko, Grobla”) polegającej na rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o: ul. Cmentarną w Przedborzu, ul. Turystyczną
w Przedborzu i Miejskie Pola.

  1. Dział 600 – Transport i łączność

    1. 2.1. Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan nakładów na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont chodników

w mieście przy drogach powiatowych” wykazane w pozycji Nr 1 o kwotę 22 000,00

2.2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zmniejsza się nakłady wykazane w pozycji Nr 1 na zadaniu pod nazwą „Modernizacja dróg we wsiach: Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa o kwotę 22 000,00, a środki przeznacza się na zadanie pod nazwą” Remont chodników

w mieście przy drogach powiatowych”, jednocześnie dokonuje się zmiany w tym zadaniu poprzez wykreślenie zadania w miejscowości Gaj Zuzowski.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - zwiększa się plan nakładów na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” wykazane w pozycji Nr 2
o kwotę 7.500,00.


§ 5.Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego- Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 850 000,00.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3   Załącznik nr 4

 

Liczba odwiedzin : 972
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-25 15:21:38
Czas publikacji: 2007-09-25 15:21:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak