Zarządzenie Nr 55/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 55/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 września 2007 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami oraz art. 104 § 1, art. 1041 § 1 - 2, art. 1042 § 2 i art. 1043 § 1 - 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w Rozdziale IV „Czas pracy" po § 21 dodaje się § 21 a o treści „ § 21 a. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 21.00 a 7.00. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagradzaniu".

b) dodaje się VI a o brzmieniu

§ 361. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 362. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

2) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki,

4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

5) wydawać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

6) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

§ 363 . 1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleniom okresowym.

2. Pracownicy odbywają szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w terminie do 6 miesięcy od podjęcia pracy na stanowisku, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.

4. Pierwsze szkolenie okresowe dla pozostałych grup pracowników przeprowadza się do 12 miesięcy od daty podjęcia pracy. Kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

- nie rzadziej niż raz na 3 lata, dla pozostałych pracowników administracyjno - biurowych

- nie rzadziej niż raz na 6 lat.

5. Pracownik w czasie szkolenia jest informowany przez inspektora bhp o ryzyku zawodowym występującym na jego stanowisku.

§ 364. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

§ 365. 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust. l i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracowników.

 

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-04 13:27:18
Czas publikacji: 2008-02-04 13:27:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak