Zarządzenie Nr 58/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 58/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 01.10.2007r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Modernizacja komunalnego ujęcia wody Konecka"

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

1.Powołuje się Komisję w składzie:

Waleria Krawczyk - Przewodnicząca Komisji

Artur Koski - Członek Komisji

Dawid Piątek - Członek komisji

przy udziale

Inspektora Nadzoru - Pan Bogdan Jerzy Wrzeszcz

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja komunalnego ujęcia wody Konecka"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 05.10.2007r. O godzinie 13.00.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 919
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-30 10:39:06
Czas publikacji: 2007-10-30 10:39:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak