Sesja XVI z dnia 27 września 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XVI/88/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 września 2007r

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 6717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XVI/89/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 6717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, z 2006 r. Dz. U. Nr 135 poz. 950, Nr 144 poz. 1043, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844, z 2007 r. Dz. U. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu przyjętego Uchwałą Nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r., poprzez dodanie § 11 w następującym brzmieniu:

"§ 11. 1. W celu realizacji priorytetów zawartych w lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedbórz na lata 2006-2010 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/245/06 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2006r. tworzy się w strukturach Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Gaju 1 przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu AB.

2. Zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju określa regulamin wprowadzony zarządzeniem przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XVI/90/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 września 2007 roku.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 zmiany: z 2007r. Dz. U. Nr 23, poz. 136) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Nr XII/101/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zalicza się drogi:

 1. nr 3908E gr. powiatu piotr./radom. – Józefów Stary – Reczków - gr. woj. świętokrzyskiego                                                                            - 5,6 km

 1. nr 3909E gr. woj. świętokrzyskiego–Reczków–do drogi nr 3921E- 10,7 km

 2. nr 3910E Przedbórz: ul. Rynek                                                    - 0,094 km

 3. nr 3912E Przedbórz (ul. Podzamcze, ul. Warszawska, ul. Kościelna, ul.Cmentarna)– Jabłonna– Brzostek – Gaj – Józefów – do drogi nr 3913E                                                                                         - 10,341 km

 1. nr 3913E gr. woj. świętokrzyskiego – Góry Mokre – Zagacie - gr. woj. świętokrzyskiego                                                                              - 7,3 km

 1. nr 3914E na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Sewerynów – Borowa – Góry Mokre                                                                                       - 5,7 km

 1. nr 3937E Przedbórz: ul. Korycińska                                             - 0,775 km

 2. nr 3938E Przedbórz: ul. Stara                                                     - 0,235 km

 3. nr 3939E Przedbórz: ul. Wierzbowska                                        - 0,597 km

 4. nr 3940E Przedbórz: ul. Stodolniana, ul. Południowa, ul. Pocztowa, ul. Cegielniana                                                                                   - 3,024 km

 1. nr 3941E Przedbórz: ul. Poprzeczna - 0,1465 km

 2. nr 3942E Przedbórz: ul. Kanałowa, ul. Turystyczna - 0,65 km

 3. nr 3943E Przedbórz: ul. Łazicka, ul. Spacerowa - 1,025 km

 4. nr 3944E Przedbórz: ul. Prześcianki - 0,085 km

 5. nr 3945E Przedbórz: ul. Spółdzielcza - 0,056 km

 6. nr 3946E Przedbórz: ul. Browarna - 0,184 km

do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Uchwała Nr XVI/91/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 wrzesień 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007r. Nr 88 poz. 587), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę   9.007,99

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę   9.007,99

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody              17.548.841,28

wydatki               18.193.966,28

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Uchwała Nr XVI /92/ 07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na okres kadencji 2008-2011

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. W wyniku głosowania tajnego ławnikiem do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na okres kadencji 2008-2011 wybrany został:

1). Gładysz Kazimierz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwala Nr XVI/ 93/ 07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 września 2007 roku


w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) i § 41 lit. B Statutu Związku Gmin "Pilica” ( Dziennik Urzędowy Województwa Radomskiego Nr 19, poz. 141 z 1992 roku), Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie Związku Gmin „Pilica”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 933
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-02 14:54:41
Czas publikacji: 2007-11-02 14:54:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak