Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia 2007 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 14 sierpnia 2007 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Ad. 1.

Obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 9:30.

Otwarcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Magdziarz.

Ad. 2.

Pan Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

  • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

- Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Józefowa Starego, poszkodowanymi przez trąbę powietrzną, dla których przyznane zostały środki finansowe w kwocie 40 tyś. zł

- podpisana została umowa na roboty publiczne dla 20 osób do 30XI - będą pracować przy wycince drzew w lesie na Józefowie oraz pomagać w gospodarstwach poszkodowanych przez trąbę powietrzną

- podpisana została umowa notarialna na sprzedaż działki na Miejskich Polach

- zakończono roboty i odbiory na hali sportowej, zamontowano kosze, na ul. Szkolnej będzie jeszcze położona kostka; środki z pożyczki zostały właściwie wydatkowane.

Na wyposażenie hali w kosztorysie przeznaczone było 180 tyś zł, wydane zostało 100 tyś zł. Hala jest podzielona symetrycznie na 3 równe części, tak by mogły odbywać się na niej jednocześnie 3 zajęcia wf.

  • Radny Krzysztof Borciuch zapytał Burmistrza o podwieszenie koszy na hali sportowej

Ad. 5.

  • Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawili jej przewodniczący Radna Zofia Będkowska i Radny Jan Mąkosa

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Magdziarz po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 10 głosów za ).

Uchwała Nr XIV/81/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 7.

Sprawy różne.

- Pan Burmistrz poruszył sprawę pisma skierowanego do Pani Marszałek Województwa podpisanego bez nazwisk: „ Radni Powiatowi ”- Pani Marszałek nie będzie zajmowała się donosami

- Radny Wojciech Magdziarz zabrał głos w sprawie dofinansowania do zasiewów dla poszkodowanych rolników z Józefowa Starego i tym samym rozpoczął dyskusję radnych na temat udzielanej tym gospodarstwom pomocy finansowej – przyznane zostało 40 tyś zł i oczekuje się na podpisanie przez ministra nowego rozporządzenia w sprawie gradobicia.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz zakończył XIV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 14 sierpnia 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 777
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-02 15:10:54
Czas publikacji: 2007-11-02 15:10:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak