Zarządzenie Nr 62/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 10 październ... 

 
 

 Zarządzenie Nr 62/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 października 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Budowę ciepłociągu mającego na celu zaopatrzenie w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową budynek Przedszkola Samorządowego w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 39 z budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 37A"

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski   -Przewodniczący

2. Artur Koski                -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk     -Sekretarz

4. Magdalena Duńska   -członek

5. Dawid Piątek            -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ciepłociągu mającego na celu zaopatrzenie w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową budynek Przedszkola Samorządowego w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 39 z budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 37A".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 812
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-19 09:53:47
Czas publikacji: 2007-11-19 09:53:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak