Zarządzenie Nr 63/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 10 październ... 

 
 

 Zarządzenie Nr 63/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 października 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych z projektem organizacji ruchu na czas robót, studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Przedbórz - etap I"

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:


1. Damian Szmigielski   -Przewodniczący

2. Artur Koski                -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk     -Sekretarz

4. Anna Kuder               -członek

5. Dawid Piątek            -członek

6.Włodzimierz Rak        -członek


§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych z projektem organizacji ruchu na czas robót, studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Przedbórz - etap I ".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin

 

Liczba odwiedzin : 4600
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-21 10:44:06
Czas publikacji: 2007-11-21 10:44:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak