Zarządzenie Nr 64/07 

 
 

 ZARZĄDZENIE Nr 64/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 października 2007r

w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej na II półrocze 2007r

Na podstawie art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002r Nr 147 poz. 1229 z póź.zm/, komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2007 roku /MP.z 2007 r. Nr 52 poz.606 /, zarządza się co następuje:


§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w kwocie 8.00 zł za każdą godzinę uczestnictwa przez członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

§ 2 Ekwiwalent w kwocie , o której mowa w § 1 przysługuje na II półrocze 2007r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007r.

 

Liczba odwiedzin : 902
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-21 12:29:37
Czas publikacji: 2007-11-21 12:29:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak