Zarządzenie Nr 65/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 65/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 października 2007 r.

 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, póz. 1832: z 2007 r. Nr 88 poz.587),§ 19 pkt 5 Uchwały Nr YII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 86 385,00

w/g załącznika Nr 1

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 86 385,00

w/g załącznika Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody   17618659,28

• wydatki    18 263 784,28

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 801
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-21 12:37:19
Czas publikacji: 2007-11-21 12:37:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak