Zarządzenie Nr 66/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 66/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 października 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przedbórz w sezonie 2007/2008 ".

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. z 2006r. Nr 164 póz. 1163/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski  -Przewodniczący

2. Artur Koski              -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk    -Sekretarz

4. Magdalena Duńska -Członek

5. Dawid Piątek           -Członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przedbórz w sezonie 2007/2008 ".

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 906
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-21 12:44:38
Czas publikacji: 2007-11-21 12:44:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak