Zarządzenie Nr 67/07 

 

 

 Zarządzenie Nr 67/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 października 2007 roku


w sprawie zasad rezerwacji miejsc na targowisku miejskim w Przedborzu.

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 13 uchwały Nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu postanawiam co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zasady rezerwacji miejsc na targowisku miejskim w Przedborzu:

1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Przedborzu wyznaczą miejsca rezerwacyjne na targowisku w ilości dwóch stanowisk o powierzchni do 18 m2, oraz w ilości dwóch stanowisk o powierzchni powyżej 18 m2.

2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Przedborzu na każde miejsce rezerwacyjne wystawią kartę rezerwacyjną, którą otrzyma podmiot handlujący zajmujący dane miejsce.

3) karta rezerwacyjną wystawiona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu jest ważna przez okres jednego miesiąca i jest wydana podmiotom handlującym do ostatniego dnia danego miesiąca na miesiąc następny.

4) każdy z podmiotów handlujących jest uprawniony do zajęcia nie więcej niż dwóch miejsc rezerwacyjnych.

5) potwierdzeniem prawa do zajmowania danego miejsca rezerwacyjnego przez podmiot handlujący jest karta rezerwacyjna.

6) jeżeli w dniu targowym podmiot handlujący posiadający kartę rezerwacyjną nie zajmie miejsca rezerwacyjnego do godz. 8.00, wówczas uprawnionym do zajęcia przedmiotowego miejsca będzie inny podmiot handlujący, który zgłosi chęć zajęcia miejsca rezerwacyjnego pracownikom Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

7) podmiot handlujący jest zobowiązany do utrzymania w czystości i porządku zajmowanego miejsca rezerwacyjnego. W przypadku, gdy podmiot handlujący nie wywiąże się z powyższego obowiązku, utraci prawo do zajmowania miejsca rezerwacyjnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 856
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-19 14:08:47
Czas publikacji: 2007-12-19 14:08:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak