Zarządzenie Nr 69/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 69/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708. Nr 187, poz.1381, Nr 170, póz. 1217, Nr, 170 póz. 1218, Nr 249, póz. 1832: z 2007 r. Nr 88 poz.587),§ 19 pkt 5 i 7 Uchwały Nr YII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody 17 722 044,28

• wydatki 18 349 169,28

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 725
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-19 14:42:33
Czas publikacji: 2007-12-19 14:42:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak