Zarządzenie Nr 70/07 

 
 

 Zarządzenie

Burmistrza Miasta Przedborza

Nr 70/2007

z dnia 9 listopada 2007r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Przedbórz na rok 2008

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ﴾ Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ﴿ oraz art.179-180 i art. 181ust.1 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych ﴾Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187poz.1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, Dz. U z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984﴿, zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Przedbórz na rok 2008 zgodnie z załącznikami od Nr 1 -16 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta i gminy Przedbórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Przedborzu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przedbórz.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt budżetu    Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2007r.

Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    Załącznik nr 3    Załącznik nr 4

Załącznik nr 5    Załącznik nr 6    Załącznik nr 7    Załącznik nr 8

Załącznik nr 9    Załącznik nr 10    Załącznik nr 11    Załącznik nr 12

Załącznik nr 13    Załącznik nr 14    Załącznik nr 15    Załącznik nr 16

 

Liczba odwiedzin : 801
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 11:34:03
Czas publikacji: 2007-12-20 11:34:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak