Zarządzenie Nr 71/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 71/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708. Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr, 170 poz. 1218, Nr 249, poz. 1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791. Nr 140 poz. 984), § 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje :

§ 1 .Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  56 369,97

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie   56 369,97

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody     17 778 414,25

• wydatki      18 405 539,25

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 821
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 12:12:13
Czas publikacji: 2007-12-20 12:12:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak