Zarządzenie Nr 72/07 

 

 

 Zarządzenie Nr 72/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 12 listopada 2007 roku


w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania strat wyrządzonych przez bezdomne psy w pogłowiu stada kóz stanowiących własność Pana Tadeusza Gawrońskiego, zamieszkałego ul. Kielecka, 97-570 Przedbórz

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję ds. oszacowania strat wyrządzonych przez bezdomne psy w pogłowiu stada kóz stanowiących własność Pana Tadeusza Gawrońskiego, zamieszkałego ul. Kielecka, 97-570 Przedbórz, zwaną dalej „Komisją".

§2

W skład Komisji wchodzą:

1. Margielewski Łukasz - podinspektor ds. rolnistwa, leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Przedborzu;

2.Koski Artur - podinspektor ds. dróg Urzędu Miejskiego w Przedborzu;

3.Mirosław Kapuściński -inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§3

Komisja we własnym zakresie wyłoni ze swojego składu Przewodniczącego, który koordynował będzie całokształt jej pracy.

§4

Obsługę organizacyjno - techniczną zabezpieczy Urząd Miejski w Przedborzu.

§5

Komisja w dniu 15.11.2007 r. przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie strat, jakie wyrządziły bezdomne psy w pogłowiu kóz stanowiących własność Pana Tadeusza Gawrońskiego, zamieszkałego ul. Kielecka, 97-570 Przedbórz.

§6

Na okoliczność postępowania Komisja sporządzi protokół, który zostanie zaparafowany przez członków Komisji oraz pokrzywdzonego.

§7

Do akt sprawy zostanie dołączone zaświadczenie Komisariatu Policji w Przedborzu oraz, o ile będzie to możliwe, zaświadczenie lekarza weterynarii o stanie zagryzionych kóz, które winno zostać przedłożone przez właściciela zwierząt.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Liczba odwiedzin : 869
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 12:36:28
Czas publikacji: 2007-12-20 12:36:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak