Zarządzenie Nr 74/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 74/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 listopada 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), § 9 pkt 7 Uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok.

Zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w postaci „Szkolenie i organizowanie zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców” przez organizacje pozarządowe w składzie:

1. Artur Koski - przewodniczący

2. Waleria Krawczyk - zastępca przewodniczącego

3. Anna Kuder - członek

4. Damian Szmigielski - członek

5. Paulina Mularczyk – członek

§ 2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulaminu otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Liczba odwiedzin : 828
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 13:17:13
Czas publikacji: 2007-12-20 13:17:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak