Zarządzenie Nr 77/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 77/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218. Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 póz. 984), § 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 174921,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 174921,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody 18 113 082,25

• wydatki 18 740 207,25

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 858
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 14:14:47
Czas publikacji: 2007-12-20 14:14:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak