Zarządzenie Nr 78/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 78/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 listopada 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poz. zm.) oraz stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 19 grudnia 2002 stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 7/2002, Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 4/04 z dnia 2 stycznia 2004 w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na lata 2004-2007, zarządzam co następuje:

§1. Przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych wg stanu na dzień 30 listopada 2007 r. w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz:

1. Urząd Miej ski w Przedborzu,

2. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

§ 2. Inwentaryzację, o której mowa w §1 pkt 1 przeprowadzą zespoły spisowe w składzie:

1. Zespół do spisu środków trwałych

• Krawczyk Waleria - Przewodniczący

• Leśniewska Magdalena - Członek

• Koska Renata - Członek

2. Zespół do spisu pozostałych środków trwałych w używaniu – wyposażenie

• Piekarska Ewa - Przewodniczący

• Małecki Jerzy - Członek

• Magdalena Duńska - Członek

§ 3. Inwentaryzację (środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu - wyposażenie), o której mowa w §1 pkt 2 przeprowadzi zespół spisowy w składzie:

• Ziółkowska Ewa - Przewodniczący

• Wodzicka Bożena - Członek

• Zielińska Anna - Członek

§ 4. Zobowiązuję:

1. Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do wydania zespołom spisowym druków arkuszy spisowych oraz do poinformowania ich o sposobie i trybie przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, a także do przeprowadzenia szkolenia zespołów spisowych.

2. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

3. Przewodniczących poszczególnych zespołów spisowych do dostarczenia w terminie do dnia 15 grudnia 2007 r. arkuszy spisowych Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 14:35:10
Czas publikacji: 2007-12-20 14:35:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak