Zarządzenie Nr 79/2007 

 

 

 Zarządzenie Nr 79/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319. Nr 104, poz.708. Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr, 170 poz. 1218, Nr 249, poz. 1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587. Nr 115 poz.791. Nr 140 poz. 984), § 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje :

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody         18 113 082,25

• wydatki          18 740 207,25

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik

 


Liczba odwiedzin : 828
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 14:50:51
Czas publikacji: 2007-12-20 14:50:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak