Sesja XIX z dnia 14 grudnia 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XIX/106/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22 513,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22 513,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody     18 135 595,25

wydatki      18 762 720,25

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 852 – Pomoc Społeczna

1.1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wprowadza się do budżetu zadania

inwestycyjne:

  • wykazane w pozycji Nr 1 pod nazwą „ Zakup pieca c.o. do budynku przeznaczonego na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Gaj”
    w kwocie 12.000,00,

  • wykazane w pozycji Nr 2 pod nazwą „ Zakup wyposażenia do kuchni
    w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj ( w tym zakup zmywarki z funkcją wyparzania i kuchni elektrycznej)” w kwocie 12 500,00

§ 5. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 400 000,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3   Załącznik nr 4


 Uchwała Nr XIX/107/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz.1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz.974, Dz. U. Nr 173 poz.1218 ) oraz art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603; zmiany: z 2000r. Dz. U. Nr 6 poz.70; z 2004r. Dz. U. Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087; Dz. U. Nr 169 poz. 1420; Dz. U. Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Dz. U. Nr 104 poz. 708; Dz. U. Nr 220 poz. 1600; Dz. U. Nr 220 poz. 1601; z 2007r. Dz. U. Nr 69 poz. 468, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 10 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 Uchwała Nr XIX/108/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz zwany dalej regulaminem wynagradzania nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz zwany dalej regulaminem przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulaminy, o których mowa w § 1 – 2 obowiązują od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku. 

Załącznik nr 1    Załącznik nr 2


Uchwała nr XIX/109/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik


Uchwała Nr XIX/110/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zmiany: z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) Rada Miejska w Przedborzu, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 1 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zatwierdzonych Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/102/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XIX/111/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zmiany: z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) Rada Miejska w Przedborzu, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz na okres od dnia 3 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zatwierdzonych Uchwałą Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/103/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XIX/112/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2007 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; zmiany: z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847/, Rada Miejskiej w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 338 poz. 2948 z dnia 16 grudnia 2003 roku) zmienia się § 1 w ten sposób, iż dodaje się pkt 9 o brzmieniu:„9) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o konturze użytków i klas gleboznawczych oznaczone symbolem Ws ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

Liczba odwiedzin : 957
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-28 10:52:03
Czas publikacji: 2007-12-28 10:52:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak