BURMISTRZ MIASTA PRZEDBORZAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1... 

 
 

 BURMISTRZ MIASTA PRZEDBORZA


działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art.13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873, Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 roku Nr 155 poz. 1298; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 146; Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651) oraz uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2007 roku.

Zadania i wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie:

 „Szkolenie i organizowanie zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców” - 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1

Oferty wraz z harmonogramem realizacji zadania należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2007r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu, ul. Mostowa 29 w kopertach, na których winna być umieszczona adnotacja – Konkurs ofert 2007 – organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu www.przedborz.bipst.pl, a także w pok. 7 tel. (044) 781-22-61/65. Oferty rozpatrzone zostaną w terminie do 23 lostopada 2007 roku przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Przedborza w oparciu o następujące kryteria:

- spełnienie warunków formalnych,

- doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

- ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty.

Zadanie objęte niniejszym konkursem będzie realizowane od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem do dnia 31.12.2007 roku. Wsparcie udzielone zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; zmiany z 2004r. Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 roku Nr 155 poz. 1298; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 146; Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651 ) oraz Programie Współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. Zadanie wymienione w ogłoszeniu było realizowane w roku 2006 za kwotę 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Regulamin

 

Liczba odwiedzin : 971
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-23 14:54:29
Czas publikacji: 2007-10-23 14:54:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak