Przedbórz dnia 22.10.2007r.O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Miasta Przed... 

 
 

 Przedbórz dnia 22.10.2007r.

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Miasta Przedborza z dnia 22.10.2007r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm./, na podstawie uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r./Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 22,poz.243 z 2005r./ w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych o g ł a s z a m , że z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do sprzedaży niżej opisany budynek mieszkalny stanowiący jeden lokal mieszkalny położony we wsi Nosalewice 40 wraz ze sprzedażą pomieszczenia przynależnego /gospodarczego/ i działki nr 410/1 powierzchni 700m2 położonej w Nosalewicach, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny – parterowy, drewniany z jedną ścianą z kamienia, wyposażony jest w instalację elektryczną, ogrzewanie piecowe.

Dane budynku mieszkalnego:

pow. zabudowy – 53,00m2, pow.uż.45,00m2, kubatura -190,00m3.

Dane pomieszczenia przynależnego /budynku gospodarczego/ usytuowanego na działce:

pow.zabudowy – 45,00m2, pow.uż. 40,00m2.

Na działce usytuowana jest studnia .

Na działce znajduje się również stodoła, która według opinii rzeczoznawcy jest w bardzo złym stanie technicznym i należy ją rozebrać:drewno jest zniszczone w części zmurszałe,dachówka cementowa nie przedstawia już wartości użytkowych. Wartość materiałów rozbiórkowych powinna pokryć wartość robót rozbiórkowych/około 600-800zł/.

Gmina Przedbórz jest właścicielem nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Piotrkowskiego z dnia 12.06.1997r. Nr G.III.7224-4/291/97. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00028297/7.

Najemcą budynku mieszkalnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny jest Pani Zalas Anna.

Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 10.300,00 zł, w tym:

- wartość budynku mieszkalnego – 2.700,00 zł,

- wartość gruntu/dz nr 410/1 o pow.700m2/ - 4.900,00 zł,

- wartość pomieszczenia przynależnego / budynku gospodarczego/ - 1.800,00 zł,

- wartość studni – 900,00 zł.

Wysokość bonifikaty przy wpłacie jednorazowej przed aktem notarialnym wynosi 70% od kwoty 9.400,00 zł / od wartości : budynku mieszkalnego, gospodarczego, gruntu/, co stanowi kwotę 6.580,00 zł.

W przypadku zapłaty jednorazowej przed aktem notarialnym do uiszczenia przez nabywcę/najemcę lokalu mieszkalnego/ są należności:

- za nabycie budynku mieszkalnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny, gruntu i pomieszczenia przynależnego – 2.820,00 zł / po zastosowaniu wyżej opisanej bonifikaty/,

- wartość studni – 900,00 zł.

Zgodnie z § 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. nabywca niniejszej nieruchomości lokalowej ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży stanowiące przy przedmiotowej sprzedaży kwotę 732,00zł jak również ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Gmina Przedbórz nie posiada od dnia 1. 01. 2004r. ważnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedborza dla terenu, na którym usytuowana jest w/w działka.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz teren, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny oznaczony jest symbolem MR/MN z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 3 i art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm. / najemcom lokali mieszkalnych, z którymi najem nawiązany został na czas nieoznaczony przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych lokali.

Warunkiem korzystania z pierwszeństwa jest również nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego.

Najemcy lokali mieszkalnych którzy korzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nabywają lokale mieszkalne /budynek mieszkalny stanowiący jeden lokal mieszkalny/ z pomieszczeniami przynależnymi i gruntem bądź z ułamkowymi częściami gruntu.

Najemcy w/w budynku mieszkalnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny przy zakupie tego budynku przysługuje bonifikata w wysokości 70% od ceny: budynku mieszkalnego, pomieszczenia przynależnego, gruntu, ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego w przypadku zapłaty ceny budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego stanowiącego pomieszczenie przynależne, gruntu i pozostałych należności / za poniesione koszty, za studnię/jednorazowo przed sporządzeniem aktu notarialnego.

W przypadku zapłaty w ratach przysługuje bonifikata w wysokości 69% od ceny budynku mieszkalnego,pomieszczenia przynależnego, gruntu ustalonej przez biegłego.

Bonifikaty mają zastosowanie do najemców, którzy nie posiadają zadłużeń z tytułu wynajmowania lokalu lub spłacą zadłużenia przed datą sprzedaży lokalu.

Zgodnie z § 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. nabywca niniejszej nieruchomości lokalowej ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży stanowiące przy przedmiotowej sprzedaży kwotę 732,00 zł jak również ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Cena za nabycie niniejszego budynku mieszkalnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny może być na wniosek nabywcy/najemcy/ rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

W takim przypadku pierwsza rata w wysokości 25% wartości budynku mieszkalnego, pomieszczenia przynależnego/budynku gospodarczego/,gruntu oraz wartość studni i wartość poniesionych kosztów podlegają zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży przed jej sporządzeniem.

Pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne są w terminach rocznych przypadających na dzień 31 marzec każdego roku i podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

W razie zbycia niniejszego budynku mieszkalnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny przed upływem 5 lat od dnia nabycia przez dotychczasowego najemcę w drodze bezprzetargowej kwota równa udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz Gminy Przedbórz. Przepis ten stosuje się również w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, która po nabyciu zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Udzielona bonifikata nie będzie podlegać zwrotowi na rzecz Gminy Przedbórz po sprzedaży niniejszej nieruchomości lokalowej w przypadku, gdy środki uzyskane z jej sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

W razie wykorzystania lokalu na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od dnia nabycia przez dotychczasowego najemcę w drodze bezprzetargowej kwota równa udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz Gminy Przedbórz.

Zarząd nad nieruchomością lokalową po jej sprzedaży sprawował będzie właściciel nieruchomości.

Granice sprzedawanej nieruchomości lokalowej nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt sprzedającego.

W terminie do dnia 03. 12. 2007r. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie po cenie określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.10.2007r. do dnia 12. 11. 2007r. oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Nosalewice.


Przedbórz dnia 22. 10.2007r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 22. 10. 2007r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r.z późn. zm. / Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza, że z zasobu nieruchomości gminy Przedbórz przeznacza się do sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Borowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 571/1 o pow. 0,15ha.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. działka nr 571/1 przeznaczona była na cele rolne.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz dz nr 571/1 przeznaczona jest na cele rolnicze z możliwością zalesienia. Określenie możliwości zagospodarowania w/w nieruchomości będzie możliwe jedynie w drodze indywidualnie opracowanej decyzji o warunkach zabudowy. Zbycie nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego/Dz. U. Nr 64, póz. 592 /.

Działka jest własnością Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2001r. Nr GN.V.7723-R/40k/2000.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00024309/7.

Cena działki nr 571/1 o pow. 0,15ha ustalona została na kwotę 1.041,00 zł.

Granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt sprzedającego.

W terminie do dnia 3.12.2007r. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie działki po cenie określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.10.2007r. do dnia 12.11. 2007r. oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Borowa.

 

Liczba odwiedzin : 972
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-22 15:27:13
Czas publikacji: 2007-10-22 15:27:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak