Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu 

 
 

 Przedbórz, 10.10.2007 r.  

BURMISTRZ MIASTA PRZEDBORZA

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu1. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze oraz Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Miasta Przedborza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, prawo, administracja, socjologia, ekonomia),

b) co najmniej 5 letni staż pracy,

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) nieposzlakowana opinia,

g) znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, kodeksu pracy.

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

i) opracowanie koncepcji zarządzania jednostką, zawartej na nie więcej niż 3 stronach maszynopisu A4.

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

b) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zarządzanie, prowadzenie i reprezentowanie MGOPS,

b) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,

c) wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem burmistrza miasta,

d) inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań na terenie gminy,

e) pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej w tym środków z funduszy europejskich,

f) nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy o finansach publicznych,

g) nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy oraz nad sprawozdawczością finansową,

h) zapewnienie obsługi merytorycznej klientów ośrodka,

i) opracowanie projektu budżetu ośrodka oraz przygotowanie informacji o przebiegu jego wykonania,

j) realizacja całokształtu zadań z zakresu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników ośrodka.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy,

e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

f) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

h) kserokopia dowodu osobistego,

i) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

j) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
stanowisku,

k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6.Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego /sekretariat/, lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Przedborzu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: „Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, w terminie do dnia 29.10.2007 roku do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.przedborz.bipst.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, ul Mostowa 29.

Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia konkursu – prosi się o podanie numeru telefonu do kontaktu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Miasta w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku pod nr tel. (44) 781 22 61 do 62.

 

Liczba odwiedzin : 981
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-11 15:24:42
Czas publikacji: 2007-10-11 15:24:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak