NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 

 
 

 NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Na podstawie art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Miejska w Przedborzu ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku (sąd pracy) oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). 

Kandydat na ławnika musi spełnić następujące warunki:   

1/ posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ być nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończyć 30 lat, a nie przekroczyć 70 roku życia,
4/ być zatrudnionym lub zamieszkiwać w Gminie Przedbórz co najmniej od roku,
5/ być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6/ posiadać co najmniej wykształcenie średnie. 

Ławnikami nie mogą być: 

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,
9/ radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników, o których mowa w ogłoszeniu, mogą zgłaszać:
- związki zawodowe,
- organizacje pracodawców.

Formularze zgłoszenia kandydata na ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przedborzu oraz na stronie internetowej Urzędu: www.przedborz.bipst.pl oraz www.umprzedborz.com.pl

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

Rada Miejska w Przedborzu jest zobowiązana dokonać wyboru 3 ławników do Sądu
Rejonowego w Radomsku i 2 ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. 

Kandydat na ławnika ma obowiązek złożyć:

1/ kartę zgłoszenia,
2/ 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3/ informację z Krajowego Rejestru Karnego,
4/ oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
5/ zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO (doc)

 

Liczba odwiedzin : 1213
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-19 10:17:23
Czas publikacji: 2007-06-19 10:17:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak