Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza 

 

 

 OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Przedborza

Z uwagi na nasilające się zjawiska niekontrolowanego oraz łamiącego prawo sposobu pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez mieszkańców Gminy (podrzucanie odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych do koszy ulicznych i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów, tworzenie dzikich wysypisk śmieci, odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej, bądź wprowadzanie do wód i do ziemi oraz wylewanie do lasów), Burmistrz Miasta Przedborza przypomina o obowiązku przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwłaszcza w zakresie obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości: zawarcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz przechowywania dowodów uiszczania opłat potwierdzających fakt korzystania z takich usług.

Przestrzeganie przepisów ustawy pozwoli na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszej Gminy oraz korzystnie wpłynie na Jej wizerunek na zewnątrz.

 


Liczba odwiedzin : 955
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-10 09:25:12
Czas publikacji: 2007-08-10 09:25:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak