Obwieszczenia Burmistrza Miasta Przedborza 

 
 

Znak: ZPG 7331/44/07                                     Przedbórz dnia 14. 08. 2007r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / z a w i a d a m i a się, że w dniu 14. 08. 2007r. została wydana decyzja Nr ZPG 7331/44/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciepłociągu mającego na celu zaopatrzenie w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową budynek przedszkola w Przedborzu z budynku szkoły podstawowej w Przedborzu- realizacja na działkach nr: 12/3, 85, 86/2, 87, 89 w Przedborzu w obrębie nr 7.


Znak: ZPG 7331/48/07                                  Przedbórz dnia 16.08.2007r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

z a w i a d a m i a m, że z dniem 14.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Turystycznej w Przedborzu - realizacja na dz nr :101, 140/1, 140/2 Przedbórz obręb nr 2.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.


 Znak: ZPG 7331/47/07                         Przedbórz dnia 16.08.2007r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

z a w i a d a m i a m, że z dniem 9.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap l w Przedborzu przy: ul. Korycińskiej, ul.Majowej, ul. Majowej Góry, ul. Lipowej, ul. Piotrkowskiej, ul. Marii Konopnickiej.- na działkach nr: 95/1, 96, 112, 113, 115, 116, 117/2, 110/2, 108, 110/1, 109, 111, 114, 144, 145/1, 145/2, 107/1, 81/17 ,63/4 , 63/3, 80/2, 79/2, 155, 91/2, 53/2, 53/1 w Przedborzu obręb nr 5 .

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

 


Liczba odwiedzin : 966
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-16 13:27:15
Czas publikacji: 2007-08-16 13:27:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak