Obwieszczenia 

 
 

 OBWIESZCZENIE


o wydanej decyzji środowiskowej

Znak: I.R.Ś. - 7624/23/07                                                   Data: 2007.09.12

W związku z art. 46a ust. 5, art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97 -570 Przedbórz, ul. Mostowa 29 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

„Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I" na działkach o nr 117/2,116,115,114,113,112, 111, 109,108, 107/1, 96, 95/1, 53/1, 144, 145, 145/1, 110/2, 110/1, 81/17, 145/2, 80/2, 53/2, 79/2, 63/4, 78/7, 72, 91/2, 63/1, 63/3 w obrębie nr 5 - Przedbórz.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza.

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji środowiskowej

Znak: I.R.Ś. - 7624/26/07                                            Data: 2007.09.12

W związku z art. 46a ust. 1, art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.), na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97 -570 Przedbórz, ul. Mostowa 29 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

„Przebudowa zbiornika retencyjnego w Przedborzu" na działce o nr 101, 140/1,140/2 w obrębie nr 2 - Przedbórz.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza.

Obwieszczenie

 

Liczba odwiedzin : 937
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-12 15:29:18
Czas publikacji: 2007-09-12 15:29:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak