Sesja XX z dnia 29 grudnia 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XX/113/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 16 162,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16 162,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody               18 151 757,25

wydatki                18 778 882,25

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 630 – Turystyka

1.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany w zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza” polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 40 000,00 z przeznaczeniem tych środków na „Kanalizacje miasta i oczyszczalnie ścieków”.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.1. Rozdział 90095 – Pozostała działalność- dokonuje się zmiany w zadaniu wykazanym w pozycji Nr 1 pod nazwą „Kanalizacja miasta i oczyszczalnia ścieków” polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 40 000,00


§ 5. Zmniejsza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 180 000,00

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/113/07

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/113/07

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/113/07

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/113/07

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/113/07

 


 Uchwała Nr XX/114/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr.142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218.) oraz art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków budżetu gminy Przedbórz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, a których termin realizacji nastąpi w 2008 r. określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w terminach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały podlegają przekazaniu na dochody gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/114/07


Uchwała Nr XX/115/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/108/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku. 

Załącznik do uchwały nr XX/115/07


Uchwała Nr XX/116/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2007 roku 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 116 poz. 1203; Nr 120 poz. 1055, Dz.U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 roku, Nr 17, poz. 128; Nr 102, poz. 1055; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337, ) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873, Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 roku Nr 155 poz. 1298; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 146; Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok zwany dalej „Programem współpracy Gminy Przedbórz na 2008 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/105/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XX/116/07

 

 

Liczba odwiedzin : 893
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-11 10:36:42
Czas publikacji: 2008-01-11 10:36:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak