Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 września 2007 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 17 września 2007 roku

 

W obradach sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Jadwiga Kamińska-Nowak- Dyrektor SP ZOZ w Przedborzu

Pani Grażyna Włoch- Dyrektor Przedszkola w Przedborzu

Pani Sylwia Tymińska- Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przedborzu

oraz mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Obrady XV sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13:00.

Otwarcia i powitania dokonał Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz przedstawił propozycję zmian w porządku obrad, dotyczącą wykreślenia z podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( wyjaśnienia złożył Burmistrz Miasta) oraz rozszerzenia porządku o 2 punkty dotyczące sprawozdań z wykonania budżetów: SPZOZ, jednostek kulturalnych i budżetu Gminy.

Proponowany porządek obrad po zmianach został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie między sesjami przedstawili ich przewodniczący - radna Zofia Będkowska i radny Jan Mąkosa.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

- w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Przedbórz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Magdziarz po odczytaniu uchwały przystąpił do głosowania. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady

(13 głosów za ).

Uchwała Nr XV/82/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za ).

Uchwała Nr XV/83/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w zakresie wykraczającym poza podstawę programową rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za ).

Uchwała Nr XV/84/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za ).

Uchwała Nr XV/85/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za ).

Uchwała Nr XV/86/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2007 rok - autopoprawkę do uchwały zgłosiła Skarbnik Miasta - Pani Elżbieta Młynarczyk i udzieliła wyjaśnień.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Magdziarz po odczytaniu uchwały poddał ją pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za ).

Uchwała Nr XV/87/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 7

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz Samorządowych Jednostek Kultury za I półrocze 2007 roku.

- Sprawozdania dyrektorów poszczególnych jednostek Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 8

Informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2007 roku - przyjęta została przez Radę jednogłośnie.

Ad. 9

Sprawy różne

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Magdziarz odczytał pismo zespołu opiniującego kandydata na ławnika Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – Pana Kazimierza Gładysza

- Radna Będkowska zabrała głos w sprawie drogi nr 3908E we wsi Józefów Stary i odczytała- w imieniu mieszkańców Józefowa- pismo do Rady Miejskiej wnioskujące o wyłączenie drogi z podjęcia uchwały zaliczającej w/w drogę do kategorii dróg gminnych

Burmistrz Miasta odnosząc się do pisma powiedział, że jest to jakieś nieporozumienie, bo gdyby mieszkańcy myśleli o tym sami, to chcieliby, żeby ta droga była w jak najlepszym stanie- ludzie są ewidentnie manipulowani. Z oczywistych względów lepiej, żeby ta droga była gminną, gdyż wtedy my sami, w porozumieniu z Nadleśnictwem, możemy tę drogę remontować, a do powiatu możemy tylko pisać, monitować i trudno będzie cokolwiek wyegzekwować, skazani będziemy na łaskę i niełaskę starostwa.

- Głos zabrała Pani Włodarczyk z Józefowa Starego w sprawie udzielenia jej pomocy finansowej oraz Pani Ogłozie, jako poszkodowanym przez lipcowy huragan, poruszyła sprawę dróg do remontu oraz wywozu eternitu

Burmistrz odpowiedział w sprawie remontu drogi, że zobligowany jest do tego ZUK, ale nie było fizycznej możliwości, żeby to zrobić, ponieważ kończone były inne prace, a zakład nie ma aż takiej mocy przerobowej. Są jednak na to pieniądze i będzie to zrobione. Burmistrz prosił także Nadleśniczego, żeby wykorzystać równiarki, które tam pracują przy drogach nadleśnictwa i wyrównać wcześniej pobocza.

Jeśli chodzi o wywóz eternitu - wicestarosta Kaczmarek, odpowiedzialny za ochronę środowiska, był na urlopie, ale będę z nim jeszcze rozmawiał, żeby uzgodnić termin, kiedy przyjadą i zabiorą eternit. Wysyłaliśmy już dwa pisma do starostwa, ale nie było odpowiedzi. Gmina zobowiązana była do spisania protokołów, starostwo natomiast odpowiedzialne jest za wywóz eternitu. Nie od nas to zależy.

W sprawie pomocy – doraźnie możemy przez OPS przyznać ok. 1 tyś zł, natomiast większych środków nie możemy przyznać jednej osobie, bo zgłoszą się wtedy inne, a takich środków nie mamy w budżecie.

- Pan Marek Koń wypowiedział się w sprawie drogi na Józefowie Starym, rozpoczynając tym samym dyskusję Radnych na ten temat

- Radna Będkowska spytała o pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Józefowa z własnych środków Gminy, zanim dostaną coś z ministerstwa

Burmistrz odpowiedział, że doraźnie będzie udzielana pomoc przez OPS, rozpatrywane będą indywidualne przypadki, ale nie będą to duże kwoty, które pokryłyby np. remont dachu w stodole czy oborze.

- Radny Mąkosa – wracając do kwestii dróg powiatowych i gminnych, powiedział, że najważniejsze jest, żeby one były zrobione, żeby dało się po nich jeździć, a nie do kogo będą należały. Natomiast w sprawie pomocy mieszkańcom Józefowa, jeśli to są np. dwie osoby, należałoby znaleźć razem z Panią Skarbnik takie rozwiązanie, żeby tym ludziom pomóc jak najszybciej i proszę o podjęcie skutecznej decyzji.

- Burmistrz Miasta ustosunkowując się do tej wypowiedzi, stwierdził, że środki finansowe będą doraźnie rozdzielane przez OPS, ale w ramach rozsądnej pomocy.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz zwracając się do Burmistrza powiedział, że jeżeli wystąpi on do Rady z jakąkolwiek inicjatywą uchwałodawczą w sprawie pomocy mieszkańcom Józefowa, to wydaje się, że wszyscy radni przychylą się do tego, żeby takie pieniądze w budżecie znaleźć.

- Pan Wojciech Ślusarczyk poruszył sprawę przyznawania środków finansowych na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Józefowa Starego oraz sporządzania  protokołów po lipcowym huraganie, zapytał także jakie są ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie umowy dotyczącej zatrudnienia osób na usuwanie skutków klęski żywiołowej podpisanej z PUP w Radomsku, a obowiązującej od 15 sierpnia i czy Gmina będzie musiała wyłożyć na to dodatkowe środki z własnego budżetu oraz czy Gmina dysponuje w tej chwili audytem energetycznym w kontekście podłączenia przedszkola do istniejącej kotłowni

Burmistrz Miasta, odnosząc się do zadanych pytań, powiedział, że pracownicy byli w Józefowie spisywać protokoły trzy razy, on sam też tam był, ale mieszkańcy nie zgłaszali na początku mniejszych strat, później zgłosiło się więcej gospodarstw. W efekcie pomoc dostaną prawie wszyscy mieszkańcy wsi. Po rozmowie z sołtysem zapadła decyzja, żeby lepiej poczekać i żeby wszyscy dostali tę pomoc, aniżeli tylko 22 gospodarstwa zgłoszone na początku. Jeżeli chodzi o uprawy - na 76 ha - straty wynoszą 50-70%, sporadycznie ok.80%. Burmistrz będzie starał się o pomoc na zasiewy z Agencji Rynku Rolnego, ale może się to przedłużyć w czasie.

Jeśli chodzi o umowę na roboty publiczne z PUP - umowa została wypowiedziana 11 września. Po rozmowach z zarządem starostwa wzięto pod uwagę dobro ludzi, wypowiedzenie zostało cofnięte, refinansowanie robót do czasu kontroli będzie uzgadniane. Póki co, my jako gmina płacimy za tych pracowników, a dopiero później jest refundacja z powiatu. Możemy zostać obciążeni kosztami od czasu podpisania umowy do czasu kontroli.

Jeśli chodzi o audyt energetyczny - projekt robił Pan Wrzeszcz, który stwierdził, że zapas mocy jest wystarczający, żeby podłączyć przedszkole, niestety tej mocy nie wystarczy na podłączenie internatu. Zdaniem Burmistrza poprzednia władza powinna myśleć perspektywicznie i ująć to w planie termomodernizacyjnym. Jest to optymalne rozwiązanie, gdyż koszty oleju opałowego są bardzo wysokie. Przy uczciwie przeprowadzonym przetargu na zrębki koszty ogrzewania będą o wiele niższe. Piec zostanie wykorzystany w urzędzie, a poprzez oszczędności na zatrudnieniu palaczy koszty się w zasadzie pokryją. Po tej zmianie będziemy mogli ubiegać się o środki na wymianę okien u konserwatora zabytków.

- Pan Ślusarczyk – Jestem po rozmowach z dyrekcją PUP i członkami zarządu powiatu i mam taką informację, że za okres 13-30 sierpnia pieniądze na pokrycie 100% kosztów za 20 osób musi znaleźć w swoim budżecie gmina, tj. 18,5 tys zł.

- Radny Cieciura wypowiedział się w sprawie awarii wody po przejściu trąby powietrznej na Józefowie Starym i umowy z PUP na pomoc w usuwaniu szkód

- Radna Barabasz – spytała Panią Włodarczyk o wypłatę odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe i czy one pokryją straty

Pani Włodarczyk odpowiedziała, że nie wszyscy jeszcze je otrzymali i nie pokrywają one strat w takim stopniu jak powinny.

- Burmistrz Miasta – zwracając się do Pana Ślusarczyka powiedział, że troskliwość nie wyraża się poprzez donosy do inspektora nadzoru np. na to czy drzwi zrobione są już wg projektu, troskliwość o dzieci wyraża się raczej w tym, żeby dzieci miały możliwość wejścia do tej szkoły.

- Pan Wojciech Ślusarczyk - ad vocem - Ja się nie wstydzę, podpisuję te wszystkie rzeczy, które piszę. Robię dokładnie to, co Pan Naczyński przez dwie kadencje. Owszem przyznaję się. To nie są ohydne donosy, tylko po prostu informacje do odpowiednich organów, żeby sprawdziły legalność takiego, a nie innego postępowania. Tak będzie trwało aż do 2010 roku w każdej dziedzinie życia tej gminy.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz – zaapelował o nie wiązanie sprawy Józefowa z żadną polityką i nie granie na uczuciach ludzi.

- Radny Trzeciak – spytał Panią Włodarczyk jaka suma by ją zadowalała, żeby pokryć bieżące straty, a którą mógłby wypłacić OPS

Burmistrz Miasta zadeklarował pomoc Pani Włodarczyk i dodał, że na środki ministerialne trzeba poczekać ok. dwóch miesięcy.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady- Wojciech Magdziarz zakończył XV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu.

 

Liczba odwiedzin : 1140
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-24 13:11:50
Czas publikacji: 2008-01-24 13:11:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak