Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2007 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z XVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 27 września 2007 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego w Przedborzu


Ad. 1.

Obrady XVI sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13:00.

Otwarcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz stwierdzając quorum, po czym w imieniu Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta złożył podziękowanie za wieloletnią pracę w urzędzie odchodzącej na emeryturę Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej, Kultury i Oświaty - Pani Jadwidze Smolich.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła Przewodnicząca Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/86/07 z dnia 17 września 2007r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu – wyjaśnienia przedstawił Burmistrz Miasta

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady- Wojciech Magdziarz i poddał ją pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 12 głosów za).

Uchwała Nr XVI/88/07 została przekazana do realizacji.

- w sprawie zmian w Statucie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 12 głosów za ).

Uchwała Nr XVI/89/07 została przekazana do realizacji.


- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz.

Uchwała Nr XVI/90/07 została przyjęta przez Radę większością głosów (7 głosów za) przy 6 wstrzymujących i przekazana do realizacji.


- w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów za ).

Uchwała Nr XVI/91/07 została przekazana do realizacji.


- w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na okres kadencji 2008-2011.

Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący - G. Trzeciak, członkowie: K. Barabasz i K. Zawisza, podliczyła głosy oddane w tajnym głosowaniu na ławnika, którego wynik stanowił:

za - 13

przeciw - 1

wstrzymujących - 0

Uchwała Nr XVI/92/07 została przyjęta przez Radę większością głosów przy 1 wstrzymującym i przekazana do realizacji.


- w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Wojciech Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica” i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała Nr XVI/93/07 została przyjęta przez Radę Miejską w Przedborzu bezwzględną większością głosów (na obecnych 14 radnych - 14 głosowało za) i przekazana do realizacji.


Ad. 7.

Sprawy różne

- Burmistrz Miasta zaprosił na spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, które odbędzie się 8 października 2007 roku

- Radny Borciuch zapytał o dojazd autobusów lub bus-ów do Włoszczowej i z powrotem

Burmistrz odpowiedział, żeby osoby zainteresowane tym zadeklarowały się i wtedy można by taką propozycję przedstawić przewoźnikowi. Problem jest też między województwami, z uzyskaniem odrębnych pozwoleń.


 

- Radny Mąkosa poruszył sprawę nierozwiązanego problemu z psami, studzienki na ulicy Częstochowskiej i wyrównania drogi

Burmistrz powiedział, że psy zostaną wyłapane i odwiezione do schroniska.

- Radny Trzeciak zabrał głos w sprawie naprawy ulic na osiedlu Radomszczańska

- Dyrektor Muzeum - T. Michalski poruszył sprawę ogrodzenia przy ul. Szkolnej, estetyki tej ulicy oraz posprzątania cmentarza żydowskiego

- Radny Kieruzal – poruszył sprawę oczyszczenia rowów na drodze Nosalewice-Wygwizdów

- Radny Mąkosa zapytał o rewitalizację i czyszczenie zalewu

Burmistrz odpowiedział, że przeciągają się sprawy dokumentacyjne, poza tym w Urzędzie Wojewódzkim powiedziano, że w przyszłym roku możemy dostać na to większe środki.

- Wiceprzewodniczący Magdziarz spytał jak się przedstawia sprawa rozruchu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju i budowa mieszkań socjalnych

Jeśli chodzi o ŚDS, Burmistrz powiedział, że „administracyjnie” środki na to są już przyznane, ale czekamy na decyzję ministerialną, natomiast sprawa mieszkań socjalnych jest już w Starostwie, wnioski można składać do końca października i dopiero jak dostaniemy decyzję możemy podpisać umowę z wykonawcą

- Radna Barabasz zapytała o wykonawcę robót w ŚDS w Gaju – będzie nim ZUK

- Radny Trzeciak spytał o środki pomocowe z OPS dla mieszkańców Józefowa Burmistrz poinformował, że dostaną środki na częściowe odtworzenie zasiewów i że stara się przyspieszyć decyzję przyznającą środki finansowe z ministerstwa.

- Radny Łopaciński poruszył sprawę drogi i mostu w Kajetanowie

- Radny Zawisza zapytał o chodnik przy ul. Kościelnej

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz zakończył obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 27 września 2007 roku.

 


Liczba odwiedzin : 854
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-25 12:05:25
Czas publikacji: 2008-01-25 12:05:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak