Rok 2007 / Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 roku 

 
 

 

P R O T O K Ó Ł

z XVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 października 2007 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Grażyna Włoch- Dyrektor Przedszkola w Przedborzu

Pani Sylwia Tymińska- Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przedborzu

Pan Tadeusz Michalski- Dyrektor Muzeum Ludowego

Pani Jagoda Auguścik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Pani Teresa Prymus- księgowa SPZOZ w Przedborzu

oraz Pan Zbigniew Pluta – mieszkaniec Piskorzyńca.

Ad. 1

Otwarcia obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu oraz powitania przybyłych gości dokonał Wiceprzewodniczący Rady - Wojciech Magdziarz stwierdzając quorum.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zaproponował jego rozszerzenie w punkcie 6 o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( 12 głosów za) oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Pluty na sposób funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przedborzu ( 7 głosów za, 5 wstrzymujących). Rada Miejska większością głosów przyjęła porządek obrad ze zmianami.

 


Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady - przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Spraw Obywatelskich w zastępstwie nieobecnych Przewodniczących Komisji przedstawił Radny Grzegorz Trzeciak.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2007- autopoprawkę, dotyczącą dotacji z ŁUW w kwocie 23.500,00 zł na dofinansowanie zakupu instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, zgłosiła Skarbnik Miasta - Pani Elżbieta Młynarczyk, która złożyła wyjaśnienia.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała Nr XVII/94/07 przyjęta została jednogłośnie.

- w sprawie opłaty targowej- do projektu uchwały dodano pkt 3 w § 2, dotyczący zastępcy inkasenta – wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta

Uchwała Nr XVII/95/07 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami.

- zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała Nr XVII/96/07 przyjęta została jednogłośnie.

- w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Pluty na sposób funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzasadnienie stanowiące załącznik do uchwały, a następnie udzielił głosu Panu Zbigniewowi Plucie, który powiedział, że skarga sprowadza się do prośby o udzielenie odpowiedzi na cztery pytania, na które Pan Burmistrz nie udzielił odpowiedzi, a na zakończenie wnioskował o niepodejmowanie tej skargi uchwałą, stwierdzając, że jest ona nie na temat.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz zgłosił wniosek o wycofanie uchwały w sprawie skargi Pana Pluty z porządku obrad, jednocześnie złożył wniosek o zbadanie skargi przez Komisję Rewizyjną. Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie.

 

 Ad. 7

Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych:

a) radnych oraz Burmistrza Miasta - złożył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Magdziarz

b) sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza – złożył Burmistrz Miasta.

Ad. 8

Sprawy różne

- Radny Trzeciak- zapytał o usuwanie plakatów wyborczych w mieście – jest to obowiązek komitetów wyborczych, jeśli nie zostaną usunięte w ustawowym terminie, gmina będzie je usuwała na koszt komitetów

- Pan Sobolewski – zabrał głos w sprawie Biuletynu Urzędu Miejskiego, spytał także czy hala została zakończona i rozliczona, a zmiany mają odzwierciedlenie w projektach i kosztorysach powykonawczych oraz czy podpisana jest umowa na dofinansowanie ŚDS w Gaju?

Burmistrz stwierdził, że zmiany nanoszone były zgodnie a prawem, ale inwestycja przez te zmiany projektowe troszkę się wydłużyła. Jeśli chodzi o Gaj- decyzja na papierze ma być jeszcze w tym tygodniu.

- Radny Kieruzal – poruszył sprawę koszy na Wygwizdowie

- Radny Magdziarz – wypowiadając się w imieniu rodziców dzieci ze szkoły podstawowej spytał o przyczyny zbyt niskiej temperatury na sali gimnastycznej, nadmieniając, że przetarg na zrębki wygrał Pan Majewski i że w szkole jest ciepło.

- Dyrektor Michalski – złożył podziękowania za dofinansowanie do nowej książki i prosił Radę Miejską o wspieranie Muzeum Ludowego

- Radny Trzeciak- poruszył sprawę picia mleka w szkole

- Radny Zawisza- zapytał o szatnie na hali sportowej.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz zamknął XVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 października 2007 roku. 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 854
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-25 15:05:51
Czas publikacji: 2008-01-25 15:05:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak