Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2007 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 22 listopada 2007 roku


W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

oraz mieszkańcy miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XVIII sesji Rady Miejskiej dokonał Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza oraz o pkt 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady między sesjami, natomiast pkt 6 rozszerzyć o podjęcie dodatkowych 3 uchwał:

b) w sprawie opłaty targowej

j) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wody w gospodarstwie Piskorzeniec

k) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie udzielenia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

– przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności komisji Rady między sesjami złożyli ich przewodniczący: z Komisji Spraw Obywatelskich - Zofia Będkowska, z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – Jan Mąkosa oraz z Komisji Rewizyjnej – Michał Kieruzal.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2007 – Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do uchwały i udzielił wyjaśnień.

Autopoprawka dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 509.589,00 zł. Zawiera się w niej dotacja uzyskana na Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych- drogę Policzko w kwocie 10 tyś. zł, a także dotacja z ŁUW w kwocie 400 tyś. zł, z przeznaczeniem na remont budynku 280 tyś.zł oraz zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 120 tyś. zł w związku z planowanym uruchomieniem od 2008 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr XVIII/97/07 została przekazana do realizacji.

b) w sprawie opłaty targowej – wyjaśnienia złożył Burmistrz Miasta. Z wcześniej podjętej uchwały wynikałoby, że można pobierać opłatę za powierzchnię i za sprzedaż, dlatego zmieniono zapis w § 1 pkt 1 i 2 uchwały, tak by pobierane opłaty nie dublowały się.

Po odczytaniu Uchwała Nr XVIII/98/07 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

c) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr XVIII/99/07 została przekazana do realizacji.

d) w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr XVIII/100/07 została przekazana do realizacji.

e) w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza o obowiązku  przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XVIII/101/07 została przyjęta jednogłośnie i przekazana do realizacji.

f) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XVIII/102/07 została przyjęta jednogłośnie i przekazana do realizacji.

g) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVIII/103/07 została przyjęta jednogłośnie i przekazana do realizacji.

h) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Uchwała Nr XVIII/104/07 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

i) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008 rok

Uchwałę Nr XVIII/105/07 Rada przyjęła jednogłośnie i przekazała do realizacji.

j) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania

Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wody w gospodarstwie Piskorzeniec

Głos zabrał Pan Zbigniew Pluta odnosząc się do złożonej skargi i treści projektu uchwały. Radni stwierdzili, że dokumenty zostały przygotowane w niewłaściwy sposób. Radny Jan Mąkosa złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad sesji uchwał dotyczących Pana Pluty, który to wniosek Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7

Sprawy różne

- Wiceprzewodniczący Rady odczytał pismo z Komisariatu Policji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania gminy Przedbórz, a w szczególności zapobiegania działaniom o charakterze terrorystycznym

- Rada zapoznana została z podaniem Komendanta Powiatowej Policji w Radomsku, który zwrócił się do Burmistrza Przedborza i Rady Miejskiej o wsparcie finansowe w 2008 roku w kwocie 10 tyś zł na częściowe dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego w celu poprawy stanu bezpieczeństwa. Pozostałe gminy obsługiwane przez komisariat policji w Przedborzu będą współuczestniczyć w zakupie radiowozu

- Radna Będkowska - zwróciła się z pytaniem do Burmistrza czy zakończyła się już sprawa udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom Józefowa poszkodowanym przez lipcowy huragan

MGOPS miał w tym tygodniu zebrać wywiady środowiskowe i na podstawie ich decyzji środki na pomoc będą wypłacane. Zatory były w Urzędzie Wojewódzkim, ale w przyszłym tygodniu wszystko już powinno być załatwione.

- Radny Mąkosa - wypowiedział się w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. Pluty

- Radny Borciuch - w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego zabrał głos w sprawie braku stomatologa w szkole, w sprawie śmieci oraz w sprawie spuszczania wody z zalewu – dostęp do stomatologa w mieście się poprawił, ponieważ są w obu przychodniach, natomiast koszty byłyby zbyt duże, żeby zapewnić stomatologa i wyposażyć gabinet w szkole; problem wywozu śmieci będzie rozwiązany, ponieważ każdy będzie musiał podpisać umowę na wywóz, a w razie braku umowy będą nakładane kary finansowe.

- Pan Wrześniewski z Przedborza – zwrócił się do wiceprzewodniczącego Magdziarza w sprawie śmieci na terenie Przyłanek – wszystkie służby leśne zajęte są od sierpnia pracami na Reczkowie

- Radny Łopaciński – zabrał głos w sprawie remontu przystanku w Kajetanowie oraz w sprawie prac remontowych w Gaju – zlecenie na prace remontowe zostało podpisane przez ZUK i roboty rozpoczną bardzo szybko.

- Radny Cieciura – złożył propozycję wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady na wypadek nieobecności z powodu losowych zdarzeń – statut gminy tego nie przewiduje i musiałby być zmieniany, Burmistrz zaproponował rozważenie ustanowienia w takich sporadycznych przypadkach funkcji społecznej.

- Radny Mąkosa – w sprawie zbiornika przy ul. Turystycznej oraz w sprawie studzienki przy ul. Częstochowskiej – czekamy na pozwolenie wodno-prawne; studzienką zajmie się jeszcze ZUK

- Radny I. Kraś – oświadczył, że Starostwo podchodzi do wszelkich wniosków składanych przez gminy jednakowo.

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 22 listopada 2007 roku. 

 

Liczba odwiedzin : 1049
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-25 15:23:46
Czas publikacji: 2008-01-25 15:23:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak