Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku 

 
 

 

PROTOKÓŁ

z XIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 14 grudnia 2007 roku

 

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Barbara Malenda - Dyrektor Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych

Pan Tadeusz Michalski – Dyrektor Muzeum Ludowego

Pani Teresa Prymus – główna księgowa SPZOZ w Przedborzu

oraz Pan Zbigniew Pluta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XIX sesji Rady Miejskiej dokonał Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Magdziarz witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz przedstawił proponowany porządek obrad, który Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Rada przyjęła jednogłośnie – bez odczytania.

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami  – przedstawił Pan Burmistrz.

Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa między sesjami złożyła Przewodnicząca KSO – Radna Zofia Będkowska.

Ad. 6.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2007 – Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do uchwały i udzielił wyjaśnień

Zmiana dotyczy ŚDS w Gaju, gdzie będzie zrobiona kuchnia do przygotowywania posiłków i zakupiona zmywarka z wyparzarką oraz kuchnia elektryczna na kwotę 12,5 tyś zł, zamiast wcześniej planowanego dowożenia posiłków.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady (11 głosów za).

Uchwała Nr XIX/106/07 została przekazana do realizacji.

b) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Przedbórz

Po odczytaniu Uchwała Nr XIX/107/07 przyjęta została jednogłośnie i przekazana do realizacji.

c) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Radna Będkowska poruszyła sprawę podania Dyrektor Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych Pani Barbary Malendy w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego. Sekretarz Miasta -Pan Wojciech Karbownik wyjaśnił również kwestię zmiany wysokości dodatku motywacyjnego do poziomu 1,5 %.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIX/108/07 została przekazana do realizacji.

d) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała Nr XIX/109/07 została przyjęta jednogłośnie i przekazana do realizacji.

e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zmiany w obu tych uchwałach dotyczą tylko kwestii niepublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego, gdyż ubiegłoroczne uchwały również nie były opublikowane - taki jest wymóg nadzoru z ŁUW.

Uchwała Nr XIX/110/07 została przyjęta jednogłośnie i przekazana do realizacji.

f) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XIX/111/07 została przyjęta jednogłośnie i przekazana do realizacji.

g) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wody w gospodarstwie Piskorzeniec

Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz odczytał projekt uchwały, a następnie udzielił głosu Panu Plucie, który stwierdził, że uchwała nie dotyczy jego skargi, ponieważ on skarży się na to, że nie dostał sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. Wszyscy radni ( 11 obecnych ) wstrzymali się od głosu, co oznacza, że uchwała nie została przyjęta przez Radę Miejską.

h) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 października 2007 roku wniesionej przez Pana Zbigniewa Plutę zam. Piskorzyniec 1, 97-570 Przedbórz na działania Burmistrza Miasta Przedborza w przedmiocie udzielenia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Głos zabrał Pan Zbigniew Pluta, który stwierdził, że gdyby Pan Burmistrz odpowiedział na pytania zawarte w skardze, zostałaby ona wycofana.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wszyscy obecni na sali radni wstrzymali się od głosu, tym samym uchwała została odrzucona.

i) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Po odczytaniu Uchwała Nr XIX/112/07 przyjęta została jednogłośnie ( 10 głosów za) i przekazana do realizacji.

Ad. 7

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Łopaciński – podziękował za wyczyszczenie rowów przydrożnych na wsi – Burmistrz odpowiedział, że zostanie złożone pismo do powiatu, żeby te prace wykonano na dalszych odcinkach w przyszłym roku.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady - Wojciech Magdziarz zamknął XIX sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 14 grudnia 2007 roku. 

 

Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-25 15:29:53
Czas publikacji: 2008-01-25 15:29:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak