Zarządzenie Nr 81/07 

 

 

 Zarządzenie Nr 81/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 7 grudnia 2007 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 40/04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8.09.2004 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. U. z 1996 roku Nr 40 poz. 335 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1

W załączniku do Zarządzenia Nr 40/04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8.09.2004r. dokonuje się zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Do pomocy ze środków Funduszu przyznawanej na cele mieszkaniowe uprawnieni są wszyscy pracownicy posiadający staż pracy u pracodawców objętych niniejszym zarządzeniem wynoszący co najmniej 1 rok przy zatrudnieniu na czas nieokreślony, natomiast do dopłat do krajowego wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie uprawnieni są wszyscy pracownicy posiadający staż u pracodawców objętych niniejszym zarządzeniem wynoszący 1 rok.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 795
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-04 14:17:40
Czas publikacji: 2008-02-04 14:17:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak