Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17 grudn... 

 

 

 Zarządzenie Nr 82/2007
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007


Na podstawie art.165 i 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984), § 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

  • dochody 18 135 595,25

  • wydatki 18 762 720,25

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik

 


Liczba odwiedzin : 769
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-11 13:05:03
Czas publikacji: 2008-02-11 13:05:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak