Zarządzenie Nr 85/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 85/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 grudnia 2007r

w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 EURO netto

Na podstawie art.35 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst. jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami.) i rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku, nr 241, poz.1763) Burmistrz Miasta Przedborza zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro netto stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2008 roku

Załącznik 

 

Liczba odwiedzin : 852
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-12 13:09:53
Czas publikacji: 2008-02-12 13:09:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak